تبلیغات

برای اینکه نیاز های انسان که در گرو استفاده از تکنولوژی های روز است تامین شود باید در چارچوب توسعه پایدار اقدام به تدوین برنامه ها و استفاده ازمنابع شود به همین منظور نیاز به برنامه ریزی آمایش سرزمین با در نظر گرفتن تمامی فاکتورهای توسعه پایدار برای استفاده صحیح و پایدار از تمامی امکانات سرزمین به خوبی احساس می شود. می توان چنین بیان داشت که برنامه آمایش سرزمین یک برنامه ریزی استراتژیک است که به حفاظت کاربری های پایدار اراضی، افزایش بهره وری، کارائی و بازده اقتصادی، گسترش عدالت اجتماعی، رفع فقر و محرومیت، برقراری تعادل و توازن در برخورداری از سطح معقول توسعه و استفاده بهینه از منابع می پردازد و مطمئن ترین مسیر برای اینکه برنامه ریزان این مهم را در راستای کار خود استفاده نمایند.
پایداری به مفهوم برآوردن نیازهای فعلی بدون از بین بردن قابلیتهای نسلهای آینده در تأمین نیازهای خود است. باید توجه داشت که به طور کلی عواملی نظیر رشد سریع جمعیت، تخریب منابع طبیعی، کمبود آب، زمین و انرژی، فقر، بیکاری، درآمد سرانه پایین، توزیع نابرابر درآمد و غیره از جمله موانع عمده در روند توسعه پایدار به شمار می آیند. دستیابی به توسعه پایدار، متوازن و یکپارچه امری ضروری است، به همین منظور یک برنامه ریزی استراتژیک آمایش سرزمین با در نظرگرفتن تمامی فاکتورهای توسعه پایدار به خوبی احساس می شود چرا که آمایش سرزمین روشی است که در برخورد با عدم تعادل درمحیط طبیعی انعطاف پذیری خوبی دارد، به همین منظور توجه به آمایش سرزمین جهت پیشگیری از بحران های محیط زیست و همچنین استفاده صحیح و پایدار از تمامی امکانات پهنه ی سرزمین می تواند یکی از موضوعات جدیدی باشد که توجه دولت ها را به جلب نماید. آمایش سرزمین برنامه ای بلندمدت و جامع که برای بهره برداری منطقی از منابع و استقرار مناسب جمعیت و تأسیسات در فضای ملی و نیز اصلاح توزیع نامطلوب آن تدوین می شود. در برنامه ریزی آمایش سرزمین، رابطه جمعیت، فعالیتهای آن با محیط و فضای زیست نقش محوری دارد.
یکی از شاخص های اقتصادی و معیارهای توسعه یافتگی، میزان انطباق برنامه های اجرایی با مبانی ومطالعات جامع آمایش سرزمین است. اگر برنامه های اجرایی و عملیاتی سازمانها بر اساس مولفه‌های آمایش سرزمین تنظیم شده باشد، جهت گیریهای پیشرفت و توسعه را نیز به دنبال دارد. اگر به ویژگی ها و ماهیت آمایش سرزمین که جامع نگری است و اگر به اهداف آمایش سرزمین که در توسعه متوازن و توسعه عادلانه و استفاده بهینه از منابع خلاصه می شود، توجه کنیم ، نقش مهم آمایش سرزمین در توسعه و پیشرفت بخوبی قابل تبیین است.
برنامه جامع آمایش سرزمین در چهارچوب اصول مصوب، از طریق حفاظت کاربری های پایدار اراضی، افزایش بهره وری، کارائی و بازده اقتصادی، گسترش عدالت اجتماعی، رفع فقر و محرومیت، برقراری تعادل و توازن در برخورداری از سطح معقول توسعه و رفاه در تمام مناطق جغرافیائی و حوضه های آبی، ایجاد و تحکیم پیوندهای اقتصادی درون و برون منطقه ای و هماهنگ سازی تاثیرات فضائی زمانی سیاست های بخشی، استانی، منطقه ای و ملی به گونه ای عمل می کند که بتواند اهداف چشم انداز بلند مدت توسعه کشور و مدیریت یک پارچه سرزمین را بصورت تحقق پذیر، متوازن، پایدار و عادلانه عملی سازد. امروزه یکی از شاخص ها و معیار های توسعه یافتگی، میزان انطباق برنامه های اجرائی هر کشور با مبانی و مطالعات جامع آمایش سرزمین می باشد. برنامه آمایش سرزمین، برنامه نرم افزاری،  شاکله سیاستگزاری و اجرائی هر کشور می باشد تا بتوان از مزیت ها، فرصتها و استعدادهای هر سرزمین به گونه ای استفاده کرد که محدودیتها، تهدیدها و چالشها، کمترین زمینه تاثیرگذاری و میدان مانور را داشته باشد.
با توجه به زیاده خواهی انسان و استفاده روز افزون از منابع مختلف و پیشرفت روز به روز تکنولوژی، تخریب محیط طبیعی را در نتیجه خواهد داشت، در این وضعیت نیاز است تا تمهیداتی در این باره در نظر گرفته شود که مهمترین اقدام، برنامه ریزی جهت مصرف منابع در حد ظرفیت مجاز آنها می باشد که دستاورد آن پایداری به همراه توسعه است.
با توجه به اینکه آمایش سرزمین تلفیقی از علوم مختلف می باشد می تواند نقش بسزایی در رسیدن به توسعه پایدار داشته باشد. برنامه ریزی آمایش سرزمین تعیین می کند که در چه سرزمینی چه کاربری، با توجه به توان زمین برای تامین منابع وجود داشته باشد و همچنین از تمرکز زایی بیش از اندازه صنایع در یک نقطه از یک سرزمین که منجر به مصرف بیش از حد منابع و در نتیجه تخریب آن می شود جلوگیری می کند و به بیان دیگر به حفاظت و استفاده بهینه از منابع می انجامد. با توجه به مطالبی که بیان شد، برای رسیدن به توسعه پایدار، آمایش سرزمین بهترین و مطمئن ترین مسیر می باشد که برنامه ریزان باید این مهم را در راستای کار خود استفاده نمایند.

تبلیغات

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند *
شما می توانید از این استفاده کنید HTML برچسب ها و ویژگی ها: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>