مسئولان به جوانان مستعد بها دهند

ماليات پرداختي مردم در قالب اعتبارات عمراني و جاري به مردم برگشت مي كند