یلدا یعنی شب زایش خورشید ،شب تولد مهر

یلدا یعنی شب زایش خورشید ،شب تولد مهر

تنهایی با طعم تلفن همراه

هیچ جا خانه خود آدم نمی شود !

هیچ جا خانه خود آدم نمی شود!

چگونه وقایع محرم را برای کودکم تعریف کنم؟