با روند رو به افزایش جمعیت شهری پیش بینی می شود در هزاره اخیر تقریباً نیمی از جمعیت جهان در شهرها ساکن باشند
یعنی در مکانهایی که بیشترین مصرف منابع و بیشترین تولید آلودگی ها را دارند.